Tweekappers CPO Mannee II Goes nu 1 jaar bewoond

CPOZ onderzoekt tevredenheid proces en product

Topgevels gekeimd CPO Mannee II Goes
In lijn met fase I CPO Mannee

27/08/2019: het mooie weer gaf gelegenheid topgevels CPO Mannee II Goes wit te keimen. Daarmee wordt de kleurlijn gevolgd die ook in fase I is toegepast. Beide projecten vormen een prachtig beeld aan en langs de groenzone.

1e Woning W6 opgeleverd in CPO Mannee II Goes
Grote tweekappers met bewoonbare zolderverdieping

24/1/2019: Eerste woning W6 opgeleverd in CPO Mannee II te Goes. Hier wordt nu druk gewerkt aan inrichting met keuken + badkamer en afwerking van wanden en vloeren. Andere 5 woningen worden in week 5 opgeleverd. Een prachtig project met grote woningen met volledig bewoonbare zolderverdieping.

Bouw vordert gestaag van 6 tweekappers in Mannee.

7/09/2018: De bouw vordert gestaag van 3 x 2 twee-onder-een kap woningen in Mannee Goes. De casco's + kappen zijn gezet en thans worden de gevels opgemetseld. De 6 opdrachtgevende huishoudens krijgen een zeer grote woning met hoge en grote zolders waar meerdere verblijfsruimtes in worden ondergebracht.

1e Paal geslagen CPO Mannee II Goes

4/6/2018: de 1e paal voor het project is geslagen op maandag 28 mei. Woensdag 30 mei voormiddag waren alle palen geslagen en de heistelling alweer opgeruimd.

Omgevingsvergunning is verleend door gemeente Goes

16/05/2018: Start uitvoering in werking met aanleg van riolering. Daarnaast zal de heiploeg nog deze maand actief worden.

Inschrijving CPO Mannee II Goes is gesloten!

29/3/2018: op 23 maart jl. is de Omgevingsvergunning voor de bouw van 3 x 2-1 kap woningen verleend door gemeente Goes.

BouwGarant aannemerscontracten CPO Mannee II getekend

20/01/2018: Ook de 5e woning, W2, waar een optie opliep, is nu in opdrachtgeverschap genomen. Daarmee is nog 1 woning W4 beschikbaar.
Er wordt hard gewerkt om de collectieve en persoonlijke ontwerpuntjes definitief te maken.

30/11/2017: Donderdag 30 november zijn door 4 huishoudens BouwGarant contracten met de aannemer getekend. Ook het eerste grondcontract is getekend. De Omgevingsaanvraag wordt een dezer dagen ingediend door RoosRos die hard doorwerkt om dit klaar te krijgen. Richting financiers zijn nodig grondcontract (koop- of erfpacht), aannemerscontract BouwGarant, en Aanvraag omgevingsvergunning. Achter de schermen word druk samengewerkt met hypotheekadviseur en notaris.

Een vijfde huishouden opteert voor een langskapwoning. Zij krijgen enige ruimte hun droom te realiseren. Een 6e tevens laatste woning, langskap type, zoekt nog een opdrachtgever. U kunt zich aanmelden via het contactformulier, mailen naar info@cpoz.nl of bellen naar 06-53 32 75 35.

5/11/2017: De omzetting naar de 2-1 kap verloopt voorspoedig. De aannemer is geselecteerd en de BouwGarant contracten worden voorbereid. Er zijn 4 kandidaat-opdrachtgevers. Voor 2 Langksapwoningen worden nog opdrachtgevers gezocht. Erfpacht volgens het consumentvriendelijke Goese model is nog steeds mogelijk.

Geinteresseerde huishoudens hebben het initiatief genomen.


1/08/2017: Woningen CPO Mannee II Goes zijn omgezet in 3 x 2-1 kapwoningen.
Het Voorlopig Ontwerp (VO) is uitgewerkt door RoosRos Architecten en gepresenteerd aan gemeente Goes. De woningen volgen de ontwerplijn van fase I.

15/02/2017: Blokje van 3 woningen kan snel gestart worden. Voor hoekwoningen W5 en W7 zijn potentiele opdrachtgevers bekend.
Vraag direct informatie over grote Topgevel-tussen-woning en reserveer bij C. B. Tuinstra Mob.: 06-53-32 75 35 of mail info@cpoz.nl

CPO-initiatief Mannee II verzekert zich van aannemer!

Planning start bouw 2017 Q2

26/10/2016: Het CPO-initiatief heeft zich versterkt met een aannemer. Deze heeft een actuele raming bouwkosten opgesteld die aansluit bij gestelde budgetten. Een eerste huishouden gaat als kartrekker fungeren voor fase 2A. De planning is een start bouw in Q1 2017 en een oplevering in Q3/Q4 2017.
Er zijn nog woningen vrij. Info bij Hans Kamerik: hanskamerik@gmail.com of 06-34346562.

Voorshands wordt uitgegaan van een lucht-water warmtepomp als hoofdverwarmingsbron. Een LW-WP komt in aanmerking voor ISDE-subsidie van het Rijk. Samen met Dubourgraaf wordt gekeken naar een alternatief energiesysteem met solar als basis. Ook dit systeem komt in aanmerking voor ISDE-subsidie. Het experimentele karakter vergt echter extra zekerheden. CPOZ gaat op zoek naar sponsorbijdragen.

Donderdag 29 sept. Informatiemarkt Mannee

27/09/2016: Donderdag 29 september start om 17.00 uur Informatiemarkt Nieuwbouwwijk Mannee. CPOZ is aanwezig op locatie Mannee in de School. De Informatiemarkt sluit om 21.00 uur. Zie ook de Bijlagen.

Er zijn thans 3 geinteresseerden. 1 Huishouden gaat voor hoekwoning Oost, 2 huishoudens voor de 2 topgevelwoningen, en hoekwoning West is nog vrij.

Kick off blokje 3 of 4 woningen CPO Mannee II

Dubourgraaf opdracht verkenning alternatief energiesysteem

6/05/2016: Voor hoekwoningen Oost en West in fase 2A zijn gegadigden. De Topgevel(tussen)woningen zijn nog vrij. Dat kunnen 2 topgevel woningen zijn met een beuk van 5,70 meter of 1 grote topgevel woning met een beuk van 6,20 meter.
Bij 1 nieuwe kandidaat-opdrachtgever kan het voorbereidend proces gestart worden.

De verkaveling is vernieuwd naar 7 woningen. Zie bijlage.

Er is samen met Dubourgraaf gekeken naar een nieuw energieconcept. Zie bijlage.
Dubourgraaf heeft opdracht om dimensies, prestaties, haalbaarheid van het alternatief energiesysteem te onderzoeken. De eerste resultaten worden medio juni verwacht.

13/10/2015: Donderdag 8 oktober heeft de kick off plaatsgevonden voor het eerste blokje van 4 woningen in CPO Mannee II Goes. Aanwezig waren 2 huishoudens met serieuze interesse voor het particulier opdrachtgeverschap. Met een 3e huishouden is een afspraak gemaakt. Als de kerngroep uit deze 3 huishoudens gaat bestaan is er plaats voor nog 1 huishouden. Een vervolg bijeenkomst samen met architect RoosRos staat op het programma. Een onderwerp is de keuze van het energiesysteem en de condities van erfpacht. U kunt zich vrijblijvend aanmelden voor deze bijeenkomst om kennis te maken met het project en de andere geinteresseerden. E-mail naar: info@cpoz.nl of bel: 06-53 32 75 35.

17/02/2015: Voor blokje van 4 woningen, 2 hoekwoningen en 2 topgevelwoningen zijn de nieuwste EPC-eisen verwerkt in indicatieve prijsvorming. 2 Deelnemers gaan reeds voor de hoekwoningen. Voor beide tussenwoningen worden gegadigden gezocht. Alle woningen krijgen standaard een bijkeuken Prijs inbegrepen). Op basis van erfpacht is de prijs circa € 183.000, - inclusief BTW. De erfpachtregeling is zeer gunstig. CPOZ rekent het u graag voor! Bij 3 gegadigden vormt start een bouw een overweging.

23/12/2014: circulaire van Min v Fin. spreekt van Overgangsregeling voor efpacht tot 1 juli 2015. Basis overeenkomst met gemeente. Feitelijke levering en afname grond op erfpacht tot uiterlijk 31 december 2016. Profiteer van de Overgangsregeling op basis van 6% Overdrachtsbelasting en schrijf in op CPO Mannee II Goes. CPOZ rekent het graag aan u voor!

9/12/2014: Het Rijk, staatssecretaris Wiebes is voornemens per 1-1-2015 nieuwbouw op erfpacht in het 21% BTW tarief onder te brengen. Daarmee vervalt het gunstige 6% tarief bij overdrachtsbelasting. Hopelijk kan een overgangsregeling nog soelaas bieden. Zie verder CPOZ Memo Erfpacht per 1-1-2015 in de bijlage.

CPOZ is bezig met een blokje van 4 woningen. Nu kan nog nog worden ingeschreven op de 2 Topgevel Tussenwoningen. CPOZ berekent voor u het erfpachtvoordeel bij 6% overdrachtsbelasting. De akte van overdracht op basis van erfpacht moet nog dit jaar gepasseerd worden. Neem contact op met CPOZ om inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Bel 06 53 32 75 35.

1/06/2014: CPO Mannee II: 8 woningen in voorbereiding.
Dinsdag 24 juni Informatie bijeenkomst over het project en over de erfpachtcondities in het Stadskantoor gemeente Goes. Aanvang: 19.30 uur. U bent van harte welkom. U kunt zich degewenst opgeven via info@cpoz.nl of via het contactformulier op deze website!

Fase 2 van CPO Mannee is nu in voorbereiding. De kavels zijn met respectievelijk 194 m2, 211 m2 en 350 m2 groter dan in fase 1. Dan is het nu het juiste tijdstip om gebruik te maken van de gunstige erfpachtregeling van gemeente Goes. Er zijn 3 typen woningen ontwikkeld in samenwerking met geïnteresseerden. Een Erker-hoekwoning (beuk 6,42m) van 434 m3, een Topgevelwoning (beuk 5,70m) van 409 m3, en een Tussenwoning (beuk 6,20m) van 413m3 inhoud. De woningen zijn uitermate gunstig gelegen vrijliggend aan centrale groenstrook. De mogelijkheid is aanwezig om al met 4 woningen te starten, zie verkaveling type B.
Duurzaam bouwen wordt samen met U als opdrachtgever vorm gegeven binnen uw budgettaire mogelijkheden. Een Warmtepomp vormt de standaard warmtebron gegeven het feit dat Mannee geen gasaansluiting heeft.
Het project CPO Mannee II is al ver ontwikkeld vanuit bewonerswensen en kan snel in aanbouw worden genomen bij voldoende belangstelling. Daarvoor zijn 4 gegadigden al voldoende.
Neem vrijblijvend contact op met: CPOZ (www.cpoz.nl, info@cpoz.nl), Catrinus Tuinstra (06-53 32 75 35).