Duurzaam dorp SHHK

Duurzaam Dorp
Onder de noemer Duurzaam Dorp is CPOZ actief in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad waarbij in stappen naar een situatie van Nul-op-de-meter (energiebalans zelf produceren en verbruiken) en/of Energie neutraal (bereiken Nul-op-de-meter met aandacht voor energie neutrale maatregelen) wordt gestreefd.

Duurzaam dorp SHHK
CPOZ participeert in de pilot Duurzaam Dorp 's Heer Hendrikskinderen. Daarbij wordt samengewerkt met Dorpsraad en commissie Woonloket/Duurzaam wonen. Inwoners hebben zich via een dorpsbrede hah-enquete en via antwoordkaartjes tijdens de infoavond op 12 november kunnen uitspreken over hun woonwensen en verbeteringen. Tijdens de infoavond zijn presentaties gegeven door Gevelscan, Dubourgraaf, Delta Comfort en Woonlinked. Er is informatie verstrekt over de (bijna) dorpsbrede warmtescan (warmtebeeld voorgevel woning), ambitie en prioriteit energetische maatregelen, verbruik op dorpsniveau en slim energieverbruik via slimme thermostaat, en community dienstverlening en uitwisseling (app). CPOZ heeft het stappenplan voor verdere acties gepresenteerd. Zie bijlagen presentaties Woonlinked en CPOZ.

Meetingpoints
Nadien hebben aanwezigen bij Meetingspoints vragen kunnen stellen (warmtescan, schil/isoleren. duurzame klimaatinstallaties, slimme thermostaat, levensloopbestendig maken, community app) en antwoordkaartjes naar themabehoefte ingevuld en afgegeven.

Vragen en antwoorden
Onder de rubriek 'Vragen en antwoorden' verzamelt CPOZ vragen over energetische woon- en woningproblemen en hun oplossingen. Deze worden gerubriceerd en gethematiseerd en voorgelegd aan een expert team. Het eerste thema is 'koude voeten' en aandacht voor vloeren en kruipruimtes. Een retourantwoord met oplossing is in de pilot gratis. Maar de problematiek kan ook inspectie ter plekke vereisen en een adviesrapport. Hier zijn kosten aan verbonden met een vooraf goedkeuring van het huishouden. Een volgende stap is de inkoop, uitvoering, en monitoring van maatregelen. CPOZ verzorgt in dit traject de begeleiding tegen een vooraf goedgekeurd kostenoverzicht.
Vragen en oplossingen worden publiek gemaakt op de website zodat andere huishoudens hun ervaringen kunnen delen. Deze reviewboards kunnen van groot nut zijn. U kunt reageren via info@cpoz.nl met verwijzing naar Duurzaam Dorp en het thema. Ook aanbieders van oplossingen (diensten, producten) kunnen reageren met hun aanbod. Best practices, ervaringen, resultaten, prijsacties, garanties, enz. kunnen helpen in een goede ordening van het aanbod en de wijze waarop wordt voorgelegd aan de inkoopgroepen.

Keukentafelgesprekken
CPOZ bereidt thans de 'keukentafelgesprekken' voor die in januari 2015 zullen worden gehouden. De bedoeling is huishoudens met een gelijke energetische problemetatiek en oplossing bij elkaar te brengen in inkoopgroepen.